Door RI&E te laten toetsen, geeft u antwoord op belangrijke veiligheidsvragen. Welke risico’s lopen medewerkers tijdens het uitvoeren van werkzaamheden? Op welke manier zorgt uw bedrijf voor goede arbeidsomstandigheden omwille van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers? Dit kan onderzocht worden door het uitvoeren van een risico inventarisatie en evaluatie. Volgens de Arbowet is voor ieder bedrijf die naast de directeur/eigenaar medewerkers in dienst heeft met meer dan 40 uur een risico inventarisatie & evaluatie (RI&E) verplicht.

Risico inventarisatie & evaluatie (RI&E)laten toetsen

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een RI&E en moet schriftelijk worden vastgelegd. In het plan van aanpak (PvA) dient de werkgever aan te geven binnen welke termijn zijn bedrijf concrete maatregelen gaat nemen tegen de geïnventariseerde risico’s en wat deze maatregelen opleveren. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie en het bijbehorende PvA kan uw bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeid gerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Ons ervaren beveiligingsbedrijf kan voor uw bedrijf in Nederland bovenstaande zaken uitwerken in een overzichtelijke rapportage met een bijbehorend plan van aanpak. Om ervoor te zorgen dat uw bedrijf de arbeidsomstandigheden op de werkvloer verbetert en maatregelen ook in de toekomst blijft borgen, is het mogelijk dat onze Hogere Veiligheidskundige helpt met de implementatie en borging van het plan van aanpak.

Toetsen van RI&E door kerndeskundige

Voor bedrijven met meer dan 25 personen in dienst is het toetsen van de RI&E door een gecertificeerde deskundige of Arbodienst verplicht. Tijdens het toetsen wordt er gekeken of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. De deskundige schrijft vervolgens een advies onder andere over het Plan van Aanpak. Indien er bij bedrijven met maximaal 25 personen een branchegericht erkend RI&E-instrument wordt toegepast, is deze toetsing niet verplicht, maar zeker wel raadzaam. Tragter Groep uit Gelderland biedt de mogelijkheid om het toetsen van een RI&E voor u te verzorgen. Indien uw RI&E getoetst dient te worden, vraag dan naar de mogelijkheden. Afhankelijk van de werkzaamheden en branche, het gebruikte RI&E-instrument en de grootte van uw bedrijf, zal er een gecertificeerde kerndeskundige ingezet worden met kennis van uw branche.

Stel uw vragen aan ons

Heeft u vragen over het toetsen van RI&E? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze medewerkers en vraag naar de mogelijkheden! Wij zijn ook telefonisch bereikbaar via 0545-820-203 of stuur een e-mail naar info@tragtergroep.nl.